Nu nærmer sæsonen sig med hastige skridt og vi glæder os til golf på vores flotte baner.

Som meddelt i en mail til alle medlemmer har bestyrelsen bedt mig indtræde som formand for baneudvalget, det er en opgave, som jeg med glæde har sagt ja til og ser frem til arbejdet.

Først vil jeg dog rette en stor tak til den tidligere baneudvalgsformand Peter Knold som har været med til at gennemføre mange store projekter igennem de sidste 5-6 år, hvor han har været formand – Job well done.

Inden en opsummering af både stort og småt et par indledende personlige bemærkninger omkring balancen imellem mål og midler.

HGK har store mål med vores baner, men med 5 baner med heraf følgende ressourcebehov til kr. og timer er balancen på et knivsæg, dette kombineret med de stadig stigende miljøkrav, der alt andet lige medfører en pleje, der er mere tidskrævende og dyrere, gør dette til et fokuspunkt for baneudvalget.

Så derfor vil det første år gå med:

  • Sikre en god økonomistyring af arbejdet på banen
  • Udarbejde en langsigtet maskinplan, herunder undersøge mulighederne for leasing
  • Udarbejde en 3 årig rullende investeringsplan for vores baner

Hvad er der sket henover vinteren 22/23?

Skovbanen er der sket en grundlæggende ændring og renovering af mange bunkere, således de er langt bedre placeret nu end tidligere, glæd jer det er blevet rigtigt flot

Der er selvfølgelig ikke tilgroet ved de slettede bunkerområder, så der vil være en periode med Areal Under Reparation. Pas på områderne så gror det hele hurtigere til.

Storåbanen er der primært sket en udbygning af flere af tee-stederne, her afventer vi jo en afklaring af et eventuelt køb af Storådalen før der iværksættes yderligere opgaver.

Frøjk er der renoveret bunkere på flere af hullerne.

Hvad skal der sket i 2023 – stort og småt

Sorteringskrav til affald – som I sikkert har læst, er der kommet skærpede krav til affaldssortering og det medfører, at vi fjerner de fleste skraldestativer på banen og erstatter disse med nogle centralt placerede sorteringsanlæg ved afslutningen af banen, hvor man på korrekt vis kan komme af med affaldet.

Robotklippere – der er meget der tyder på, at det er muligt at klippe fairway med robotklippere. Det er typer som mange kender hjemme fra haverne bare lige modellen større med GPS styring. Vi vil i maj måned lave en test af dette på Storåbanen.

Krager – stankelbenslarver…
Vi husker alle udseendet af nogle af hullerne efter kragerne havde raseret. Det ser desværre ud til at et tilsvarende problem kan opstå i år med efterfølgende eftersåning. Det kan desværre hurtigt komme til at koste > 100.000 kr.

Jagten på Skovbanen
Der har været en god dialog med kommunen og jægerne, og der er indgået følgende gode aftale:

Bukkejagten i perioden 16 maj til 15 juli gennemføres med ganske få jægere og fra de to tårne, hvor der ikke er skud ud mod banen. Der gennemføres derfor ikke jagt fra tårnet imellem hul 11 og hul 15

Jagten afsluttes senest kl. 07.00 om morgenen

Der gennemføres ikke aftenjagt

Medlemshjælp
Dette er en opfordring til os alle – hvis du kan hjælpe med lidt frivilligt arbejde, bliver det hele bedre og billigere. Det kan være svært lige at se hvad der kan hjælpes med, og det kan virke lidt uoverskueligt. Men prøv at vende udfordringen om – lav et hold som er selvsupplerende – kom med en idé til, hvad I kan hjælpe med. Kontakt klubben, så skal der nok findes en passende opgave, I kan gå i gang med.

Som altid er vi i udvalget meget interesseret i konstruktive idéer til, hvad der skal ændres på banerne.

Så hvis I har et godt forslag så send en mail eller ring

Paul Schmidt Andersen

psanst@gmail.com /  21779065