Holstebro Golfklub ønsker at være en klub, hvor en positiv tone medlemmerne og gæster har prioritet. På den baggrund ønsker Holstebro Golfklub, at alle medlemmer får kendskab til de etiketteregler, som til enhver tid udgives af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews med tillæg af supplerende regler udstedt af Dansk Golf Union.

For at sikre at etik og ordensregler er kendt, vil regelsættene til enhver tid fremgå af klubbens hjemmeside.

Etik og ordensregler vil blive gennemgået for alle nye medlemmer i klubben forud for, at der udstedes DGU kort.

Klubbens bestyrelse varetager funktionen som Ordensudvalg og har dermed beføjelser i henhold til ordensreglementet til at påtale og sanktionere overtrædelser.

Klubbens bestyrelse bemyndiger altid klubbens ansatte og baneservice til at vise godt eksempel på etik og adfærd samt til at påtale overtrædelser.

 1. Den til enhver tid af The Royal and Ancient vedtagne golfetik gælder ubetinget for Holstebro Golfklub.
 2. Det af bestyrelsen til enhver tid vedtagne påklædningsreglement på 18 hullers banerne (dress code) skal overholdes af medlemmerne.
 3. Anvisninger fra baneservice skal ubetinget følges. Baneservice hjælper spillere og klubben med at sikre, at regelsættet omkring golfsporten i almindelighed og Holstebro Golfklub i særdeleshed bliver overholdt. En spiller er pligtig til at opgive navn, medlemsnummer og hjemmeklub på forespørgsel fra Baneservice.
 4. Klubbens medlemmer forpligter sig til altid at optræde kollegialt og anstændigt over for klubbens øvrige medlemmer og gæster.
 5. Det betragtes som en grov overtrædelse af klubbens ordensregler at vise sig synligt beruset på klubbens område. Spil i beruset tilstand er forbudt. Indtagelse af alkohol skal begrænses til, hvad anses for anstændig. Såfremt et stærkt beruset medlem af klubben ikke umiddelbart forlader klubbens område efter anvisning fra baneservice, klubbens træner, manager eller et medlem af bestyrelsen, betragtes dette som en skærpende omstændighed.
 6. Klubbens greenkeepere skal ubetinget respekteres under deres arbejde, og det betragtes som en grov overtrædelse af klubbens ordensreglement at slå i retning af greenkeepere medens de arbejder, med mindre disse klart har tilkendegivet, at spilleren kan slå. Klubbens medlemmer skal respektere de afmærkninger, hegn etc., som klubbens greenkeepere har opsat på banen og i tilknytning til denne. Det betragtes som en grov overtrædelse af ordensreglementet, at bortfjerne eller bevidst beskadige disse. Alle de af greenkeeperne foretagne anvisninger for spil og adfærd på banen skal ubetinget respekteres.
 7. Klubbens medlemmer og gæster skal altid søge at undgå langsomt spil og skal straks vinke igennem, hvis det er klart, at bolden bagved spiller hurtigere.
 8. 1-bolde har ingen rettigheder til at blive lukket igennem.
 9. Klubbens medlemmer behandler greenfeespillere venligt og hjælper med anvisninger, hvor dette måtte være nødvendigt.
 10. Klubbens medlemmer forpligter sig til altid at medvirke til, at banen og klubområdet holdes i god og ryddelig stand. Turf skal altid lægges tilbage, nedslagsmærker skal rettes op, bunker skal rives efter spil og affald må alene lægges i de opstillede affaldskurve. Spilleres trolley må ikke komme på teestedet, for green, green samt mellem green og greenbunker.
 11. Klubbens medlemmer må aldrig medvirke til farligt spil og der må aldrig spilles frem mod bolden foran, hvis der er nogen risiko for at komme i umiddelbar nærhed af de foran spillende. Gentagelsestilfælde under samme runde betragtes som en grov tilsidesættelse af ordensreglementet.
 12. Hvis et medlem har modtaget en vejledning fra klubbens ansatte, baneservice eller et bestyrelsesmedlem og alligevel optræder imod vejledningen, betragtes det som en grov overtrædelse af ordensreglementet.
 13. Klubmedlemmer eller gæster, der oplever, at dette ordensreglement tilsidesættes, opfordres til straks at påtale forholdet på en stilfærdig og ordentlig måde og om nødvendigt indberette episoden til klubbens manager. Klubmedlemmer opfordres til at sikre sig navn og/eller medlemsnummer på evt. vidner. Om ønskeligt skal indberetningen følges op med en skriftlig redegørelse. Alle indberetninger behandles af bestyrelsen og denne afgiver sin afgørelse skriftligt med en kort beskrivelse af hændelsesforløbet og begrundelsen for den valgte sanktion suppleret med appelanvisning. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse skal det medlem, der er klaget over, have adgang til at udtale sig. Indklagede har endvidere ret til, hvis han eller hun ønsker det efter en af udvalget meddelt frist at indsende skriftligt materiale af relevans for sagen.
 14. Klubbens ansatte, baneservice eller et bestyrelsesmedlem har en generel bemyndigelse til at påse overholdelse af ordensreglementet ved en påtale eller advarsel og har ved grove overtrædelser en bemyndigelse til umiddelbart at bortvise medlemmer fra klubbens område.
 15. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse(eksklusion) fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ingen opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Union´s Amatør- og Ordensudvalg.

Ordensregler i og ved klubhuset

 1. Klubhuset er åbent for medlemmer og gæster til bane og restaurant. Adgang indenfor områderne bar, ekspedition og køkken er ikke tilladt. Øvrige anvisninger følges.
 2. Parkering: Cykler og biler, skal parkeres på de anviste steder. Reserverede p-pladser markeret med skilt skal respekteres. Golfbiler og elscootere skal tilbageleveres på de anviste steder i samme stand som ved modtagelse.
 3. Fodtøj skal renses behørigt, inden man går ind i klubbens restauranter.
 4. Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes i klubhuset eller på terrassen i restaurantens åbningstider.
 5. Af-/oprydning: Brugt service anbringes på den dertil henstillede vogn, inden man forlader lokalet.
 6. Hunde må ikke medtages i restauranten og på terrassen.
 7. Klubben påtager sig ikke ansvar for medlemmer eller gæsters værdier og effekter. Glemte effekter vil løbende blive indsamlet og med jævne mellemrum anbragt i kassen ved kontoret. Alle uafhentede effekter vil blive bortskaffet ved sæsonafslutning.

 

Ordensregler på og ved banen

 1. Alle tider skal bookes og bekræftes i Golfbox. Ingen bekræftelse = ingen spilleret.
 2. Spillestart skal altid ske fra 1. tee og hulrækkefølgen skal følges. Der henstilles til at man spiller i fire-bolde og der tolereres maks. fire spillere i en bold.
 3. Private turneringer af enhver art inkl. KIK turneringer giver ikke specielle rettigheder.
 4. River skal anvendes i bunker og placeres i bunker, i spilleretningen, efter brug.
 5. Stierne skal følges såvel med som uden golfvogn.
 6. Hunde må medtages på banen. Skal altid være i snor. Efterladenskaber skal altid opsamles og henkastes i opstillede affaldsstationer.
 7. Affald skal tages med og henkastes i de opstillede affaldsbeholdere, herunder cigaret skodder, papir m.m.
 8. Tabte genstande afleveres i kurven til glemte sager i klubhus/starterhus
 9. Det er ikke tilladt at hente bolde i Out of Bounds arealet på Parkbanens hul 9
 10. Det er ikke tilladt at hente bolde i Out of Bounds arealet på Storåbanen hul 12
 11. Det er ikke tilladt at lave tilbagegang på Storådalen hul 16 – følg i stedet stien rundt til hul 17
 12. Hver spiller skal have sit eget golfudstyr på Skov/Storå og Parkbanen
 13. Der må ikke direkte ledes efter og opsamles bolde i søerne, udover det i golfreglerne anførte.
 14. Driving Range: De anviste udslagssteder skal respekteres. Boldkurve skal sættes på plads ved boldautomaten. Det er ikke tilladt at samle bolde på Driving Range.
 15. Træningsbolde må kun bruges på udslagsbanen (Driving range). Fjernelse af boldene betragtes som tyveri. Evt. tildelt kredit fjernes uden advarsel.